Examen de Selectivitat Sèrie 5 de 2017

Question 1: Un tren d’alta velocitat ha transportat durant un any 3,2 milions de passatgers. El tren està format per 8 vagons i té una capacitat nominal total de 405 passatgers. Si el tren fa 28 trajectes diaris, quin ha estat el percentatge d’ocupació mitjana del tren?

77,3 %
9,7 %
37,0 %
39,1 %

Question 2: En un any, 2,931 milions de vehicles van passar la inspecció tècnica de vehicles (ITV) a Catalunya. El 82 % dels vehicles van superar la revisió sense defectes o amb defectes lleus, i els altres tenien defectes greus o molt greus que els van obligar a passar una segona revi-sió un cop reparats. Aquesta segona revisió va ser superada pel 85 % dels vehicles. Quants vehicles no van superar la ITV?

2 042 907 vehicles.
377 761 vehicles.
79 137 vehicles.
483 615 vehicles.

Question 3: Una resistència de 4,7 Ω està feta de fil de constantà de 0,61 mm de diàmetre i una resis-tivitat de 0,49 μΩ m. Quina és la longitud del fil de constantà utilitzat?

9,592 m
1,121 m
2,803 m
3,569 m

Question 4: Un estudi sobre el transport d’una mercaderia conclou que el cost del transport marítim és de 0,87 €/km, el del transport per carretera és d’1,69 €/km i el del transport ferroviari és d’1,03 €/km. En el cas del transport marítim, la velocitat mitjana és de 33 km/h i la distància que cal recórrer és de 1 760 km; en el del transport per carretera, la velocitat mitjana és de 35 km/h i la distància és de 1 050 km; en el del transport ferroviari, la velocitat mitjana és de 50 km/h i la distància és de 1 160 km. Quin dels tres transports és més ràpid i quin és més econòmic?

El més ràpid és el transport per carretera i el més econòmic és el ferroviari.
El més ràpid és el transport per carretera i el més econòmic és el marítim.
El transport ferroviari és el més ràpid i també el més econòmic.
El més ràpid és el transport ferroviari i el més econòmic és el marítim.

Question 5: La velocitat de sincronisme d’un motor asíncron, que està connectat a una xarxa de ten-sió U = 230 V i freqüència f = 50 Hz, és de 750 min–1. Quina serà la velocitat de sincronisme si es connecta a una xarxa de tensió U = 120 V i freqüència f = 60 Hz?

900 min–1
552 min–1
750 min–1
391 min–1

a)

b)

c)

Opció A

a)

b)

c)

a)

c)

d)

Opció B

a)

4

b)

c)

d)

a)

b)

c)