Examen de Selectivitat Juny Sèrie 1 de 2017

Question 1: La velocitat de sincronisme ns d’un motor asíncron de corrent altern, que està connec-tat a la xarxa de tensió U = 230 V i freqüènciaf= 50 Hz, és ns=600min–1. Quants parells de pols té el motor?

4
2
5
10

Question 2: Un dinamòmetre digital mostra el valor de la mesura amb cinc dígits i permet fer mesu-raments entre 0 N i 10 000N. La precisió és el valor més gran entre ±0,1 % de la mesura i ±5 N. Si la lectura del dinamòmetre és 3500 N, el valor real de la mesura està comprès entre

3 500N i 3 505N
3 496,5N i 3 503,5 N
3 495 N i 3 505 N
3 497,5 N i 3 502,5N

Question 3: El zamak és un aliatge amb bones propietats mecàniques que s’utilitza en els sectors de l’automoció i de la construcció. Conté un 4% d’alumini (Al), un 1% de coure (Cu), un 0,05% de magnesi (Mg) i la resta és zinc (Zn). En l’obtenció d’aquest aliatge, quina quantitat d’alu-mini cal per a aliar-lo amb 400 kg de zinc?

4
16
16,58 kg
421,3 kg

Question 4: En l’ajust 25H7/g6, la tolerància H7 del forat és (+21 0)μm i la g6 de l’eix és (-7 -20)μm . Quins són els jocs màxim i mínim?

El joc màxim és 41 μm i el mínim és 7 μm.
El joc màxim és 21 μm i el mínim és 0 μm.
El joc màxim és 41 μm i el mínim és 20 μm.
El joc màxim és 20 μm i el mínim és 7 μm.

Question 5: La fabricació d’una peça metàl·lica es duu a terme en dos processos. En primer lloc, la peça es mecanitza en una fresadora i, posteriorment, se’n millora l’acabat superficial mitjan-çant una rectificadora. Després de cada procés, es controla la qualitat de les peces i es deses-timen les que no són correctes. Si les taxes de rebuig del fresatge i la rectificació són del 4% i el 3%, respectivament, quin percentatge de les peces inicials s’acaba produint correctament?

88%
93,12%
96%
93%

a)

b)

c)

Opció A

a)

b)

c)

d)

a)

c)

d)

Opció B

a)

4

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

e)